ضربه نخاعی

ضربه نخاعی آسیب نخاع است. ممکن است در اثر آسیب مستقیم به بند ناف یا به طور غیرمستقیم در اثر بیماری استخوان ها ، بافت ها یا رگ های خونی نزدیک باشد.

spinal cord trauma
spinal cord
spinal cord trauma surgery