کیفوز

کیفوز خمیدگی ستون فقرات است که باعث خم شدن یا گرد شدن پشت می شود. این منجر به حالت قوز و قوز یا خم شدن می شود.

kyphosis